Yakima Flushrail

HTS8050180 + 11008881-K1193 Sølv
HTS8050220 + 11008881-K1193 Sort