Yakima Flushrail

HTS8050194 + 11008881-K1193 Sølv
HTS8050233 + 11008881-K1193 Sort