Yakima Flushrail

HTS8050184 + 11008881-K719 Sølv
HTS8050224 + 11008881-K719 Sort